วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สามเณรต้นแบบ

สามเณรต้นแบบ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารฯ
อบรมวิปัสสนาภาวนา
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...