วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๑


โรงเรียนวัดใหม่สุคนธราม นครปฐม
อบรมผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ส่วนวางแผนพัฒนาการอบรม 
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อบรมกรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี
หนองน้ำแดง นครราชสีมา
จำนวนพระภิกษุเข้าอบรม ๕๐๐ กว่ารูป
มีทหารสามเหล่าทัพ และตำรวจ 
พระวิปัสสนาจารย์ ๘๐ รูปโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๑ พังทุยพัฒนศึกษา

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ขอนแกน
อบรมวิปัสสนาภาวนาผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา

สามเณรต้นแบบ

สามเณรต้นแบบ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารฯ
อบรมวิปัสสนาภาวนา
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา

อบรมนักศึกษา มทส.ปี1-3 350คน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านปลายไร่ตะวัน 
วังน้ำเขียว นครราชสีมา
แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...