วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติธรรม โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
โครงการปฏิบัติธรรม
วิปัสสนากัมมัฏฐาน 
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับรางวัล 
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๘
ผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
โดย
คณะวิปัสสนาจารย์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ ๑๐ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
๑.พระสุภกิจ สุปญฺโญ วิ ๑๐
พระวิปัสสนาจารย์ วัดทุ่งลาดหญ่า กาญจนบุรี
๒.พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก วิ ๑๐
พระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๗
วัดสพานสูง
หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
พระวิปัสสนาจารย์
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาแสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...