วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา ปี ๒๕๖๑

ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน
วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
ตลอดพรรษา เฉพาะวันพระ
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.
บรรยายธรรมภาคปฏิบัติ เสริมกำลังศรัทธา วิริยะ สติ ปัญญา และสมาธิ

 แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...