วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติธรรมข้าราชการกรมราชทัน 25 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2562


ปฏิบัติธรรมข้าราชการกรมราชทัน 
25 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2562
ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตวังน้อย พระนครศรีอยุธยา
คณะพระวิปัสสนาจารย์พุทธศาสตรมหาบัณทิต 
สาขาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ 10 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระมหาจำลอง ธมฺมวโร ปธ. 9 นธ.เอก พธ.ม.วิปัสสนาภาวนา
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก นธ.โท นิสิต ปริญญาเอก พุทธจิตวิทยา Ph.D. 
พธ.ม วิปัสสนาภาวนา 

แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...