วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สูตรท่องจำมนต์ ให้ได้แม่น

สูตรท่องจำมนต์ ให้ได้แม่น (ฝั่งในสมองเรา)


การท่องมนต์จำแบบขึ้นใจ แบบพระพุทธทาส๑.        อ่าน ๑๐๐ รอบ ตอนกลางคืน

๒.        เช้า ๐๓.๓๐ กำหนดจำที่ละบรรทัด

๓.        ก่อนอาหาร เปิด ๕ ปิด ๑ ,๔ ปิด ๒ , ๓ ปิด ๓

๔.        ฉันอาหารพักให้หาเมาอาหาร

๕.        ปันรอบใช้สูตรเปิด-ปิด

๖.        ส่งมนต์

๗.        แก้อักขระ ปันมนต์

๘.        เย็นอ่าน ๑๐๐ ขึ้นมนต์ใหม่


วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปฏิบัติธรรมวันพระ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐


สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๗ นนทบุรี
วัดสพานสูง วิปัสสนาภาวนา
โดยพระวิปัสสนาจารย์ รุ่น ๑๐
บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรมแสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...