วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

อบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา


อบรมวิปัสสนากรรมฐานผู้บริหาร ครูและบุคคลกรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองอุบล
ตามหลักเงื่อนไขรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย สถาบันวิปัสสนาธุระ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม นำโดยพระระครูสังฆรักษ์ชัยพร จันทร์วังโส วิ ๓ เจ้าสำนักป่าแก้ว บุรีรัมย์ และพระวิปัสสนาจารย์ วิ ๑๐ พร้อมทีมพระวิทยากรมหาลัยฯ


แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...