วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สอนกรรมฐาน โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านหนองบัว ตาก


นำโดย
๑.  พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก
๒  พระฎุลากาญ กิตติคุตฺโต
๓. พระโกษา  อินฺทปญฺโญฺ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...