วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บอกบุญการศึกษา

ผ้าป่ากองทุนการศึกษา ครั้งที่ ๑๓ ปี ๒๕๖๑

เจริญพร เรียนเชิญ ทำบุญการศึกษา ผ้าป่าสามัคคี ปี ๒๕๖๑


เพื่อผู้ศึกษาธรรมะ บาลี นิสิต นักศึกษาทางโลก
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสพานสูง
เจริญพรทำบุญการศึกษา ผ้าป่าสามัคคี ปี ๒๕๖๑
เพื่อนิสิต นักศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสพานสูง
๑. ในการสนับสนุนหลักสูตรนักธรรม นักธรรมศึกษาในระดับ ตรี โท เอก ,บาลี
๒. ทุนการศึกษาระดับมัธยมต้น -ปลาย
๓. ระดับอาชีพ ปวช. ปวส.
๔.และระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี

ที่ ศพอ.วัดสพานสูง นำโดยประธานกองทุนพระครูอมรศุภการ 
และคณะเลขานุการมีพระสมุห์ไพบูลย์ ฐิตธมฺโม 
ให้ทุนในการสนับสนุนตลอดระยะเวลา ๒๕๔๘-๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา ๑๓ ปี
จึงฝากบอกญาติธรรมมา ณ โอกาสนี้ (ไม่ได้ทำกันง่ายๆ)
ตามโอกาสและเวลา บุญก็จะช่วย

๑. ผู้ด้อยโอกาส เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
๒. เพื่อความเป็นมงคล ตรงกับพหูสูตรที่ พาหุสัจจัญจะ (เป็นพหูสูต)
๓. เพื่อเพิ่มโอกาส สร้างอาชีพ
๔. เพื่ออนาคตที่ดีของประชากรโลก
๕. เพื่อความหวังของน้องๆ

บาลี: พาหุสจฺจญฺจ (พาหุสัจจัญจะ)
พหู แปลว่ามาก สูต แปลว่าความเป็นผู้ได้สดับตรับฟัง ดังนั้นพหูสูต 
จึงหมายถึงความเป็นผู้รู้ ได้สดับตรับฟังมาก หรือความเป็นผู้คงแก่เรียน 
พหูสูตเป็นมงคล เพราะการฟังมาก (ในที่นี้รวมถึงผู้ที่รู้จากการอ่านด้วย) 
ย่อมเพิ่มวุฒิปัญญา เชาวน์ และไหวพริบ นำความรู้ที่ได้ยินได้ฟัง ได้อ่าน 
ไปปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือตนเองหรือคนอื่นได้มาก และเป็นช่องทางนำความเจริญด้วย 
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตน ไม่มีใครแย่งชิงได้ เป็นสหชาติปัญญา
แล้วก็จะย้อนกับไปในสิ่งที่ญาติธรรม ในความเป็นพหุสูตรเช่นกัน
แจ้งการโอนเงิน ขอใบอนุโมทนา ลดหย่อยภาษีได้ตามกฏหมาย

ร่วมบริจาค ๑๐๐ บาท 
รับของที่ระลึกเหรียญหลวงปู่เอี่ยม ๑ เหรียญ

พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก (วรรธน์นศรี)
ทำเนียบรุ่นพระวิปัสสนาจารย์
ศิษย์วัดสพานสูงที่สำเร็จการศึกษาในระดับ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
http://www.vipassanathai.org/

ผู้เขียนพระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก (วรรธน์นศรี)
ประธานพระวิปัสสนาจารย์วิถีพุทธ มจร. วังน้อย
พระวิปัสสนาจารย์ สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๗ วัดสพานสูง

(ศิษย์ประจำสำนักที่เคยได้รับทุนเรียนปริญญาโท วิปัสสนาภาวนา) 
รับปริญญาวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ถ้ามีโอกาสได้รับทุนก็จะเรียนต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ดร.ต่อไป

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 คณะผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านทับใต้ ประจวบคีรีขันธ์

15-17 พฤษภาคม 2561 
โครงการปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8
คณะผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านทับใต้ ประจวบคีรีขันธ์
วิปัสสนาภาวนา
โดย
๑.พระสุภกิจ สุปญฺโญ วิ ๑๐
พระวิปัสสนาจารย์ วัดทุ่งลาดหญ่า กาญจนบุรี หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์วิถีพุทธ
๒.พระปลัดสิทธิเดช สีลเตโช วัดกลาง ชลบุรี หัวหน้าพระธรรมวิทยากร เลขานุการ
พระวิปัสสนาจารย์วิถีพุทธ
๓.พระบัณฑิต ปณฺฑิโต วัดตะโนด กรุงเทพมหานคร หัวหน้าพระวิทยากร
๔.พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก วิ ๑๐
พระวิปัสสนาจารย์สำนักปฏิบัติธรรมประจำ
จังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๗
วัดสพานสูง
ประธานพระวิปัสสนาจารย์วิถีพุทธ
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาแสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...