บาฬีพุทธโฆส

บาฬีศึกษาพุทธโฆส
http://buddhaghosa.mcu.ac.th/site/college/coll_index.php
สมเด็จพระพุทธชินวงษ์

1 ความคิดเห็น:

  1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ชั้นปีที่ 2 / 2558 สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วิชา สัมมนาวิปัสสนาภาวนา

    ตอบลบ

แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...