วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๑ พังทุยพัฒนศึกษา

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ขอนแกน
อบรมวิปัสสนาภาวนาผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...