วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปฏิบัติธรรมวันพระ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๗ นนทบุรี
วัดสพานสูง วิปัสสนาภาวนา โดยพระวิปัสสนาจารย์ รุ่น ๑๐
บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วัดราชาธิวาสวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท)

คณะกรรมการตัดสินสุดยอดแชมป์ แชมป์ชนแชมป์ 
การงานแข่งขันเชิงวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ชิงโล่พระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 
เนื่องในงานสัปดาห์อาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
เป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและทายกน้อย 
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กทม
แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...