วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนสะพานที่ ๓ พิษนุโลก

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสพานที่ ๓ และโรงเรียนบ้านหนองกรับ พิษณุโลก
ณ วันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ ๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...
สถาบันวิปัสสนาธุระ
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
นำทีมโดย พระวิปัสสนาจารย์ บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม รุ่นที่ วิ ๗ และวิ ๑๐
พระปาณชัย ชยธมฺโม วิ ๗
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก วิ ๑๐แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...