วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หลักสูตร ป.เอก 
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗ 
คุณะมนุษยศาสตร มจร 
พระนครศรีอยุธยา
ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ 
อินเดีย เนปาล
ทิเบต
ก่อนสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...