วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พิธีหล่อพระสมเด็จพุทธองค์ปฐม ที่พักสงฆ์ดอนรัง 16 กุมภาพันธ์ 2563

 หล่อพระแล้ว
16 กุมภาพันธ์ 2563 
เหลือสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
ครอบองค์พระสมเด็จพุทธองค์ปฐม 
องค์ที่ 45 จังหวัดที่ 27 วัดที่ 27
ชี้เชิญ เจริญพร
ร่วมบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 
จำนวน 84,000 กอง
กองละ 199 บาท
หรือตามกำลังศรัทธา ตามกำลังทรัพย์ของท่าน

(และขอขอบคุณอนุโมทนาผู้ที่เขียนแบบให้ฟรี)ร่วมบุญบริจาค หรือติดต่อสอบถาม

พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก

ประธานสงฆ์ดอนรัง 095-5696-448
นักธรรมเอก,
ปริญญาตรี (MBA การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์),
ปริญญาโท (พธ.ม.วิปัสสนาภาวนา),
ปริญญาเอก (พธ.ด.พุทธจิตวิทยา) (กำลังศึกษา)


ณ ที่พักสงฆ์ดอนรัง
ตำบลหนองกะท้าว
อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
65120


หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชี
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก
ธนาคารกรุงไทย
0130166006
สาขาถนนศรีอยุธยา


ขออนุโมทนาสาธุกาล จงเจริญด้วย จตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ อายุ วรรณ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ นิพพานะปัจจะโยโหตุ เทอญ เจริญพร


แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...