วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ผ้าป่าการศึกษาปี ๒๕๖๐

เจริญพรทำบุญการศึกษา ผ้าป่าสามัคคี ปี ๒๕๖๐
เพื่อนิสิต นักศึกษา ของ ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสพานสูง 

๑. ในการสนับสนุนหลักสูตรนักธรรม นักธรรมศึกษาในระดับ ตรี โท เอก
๒. ทุนการศึกษาระดับมัธยมต้น -ปลาย
๓. ระดับอาชีพ ปวช. ปวส.
๔.และระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี

ที่ ศพอ.วัดสพานสูง นำโดยประธานกองทุนพระครูอมรศุภการ และคณะเลขานุการมีพระสมุห์ไพบูลย์ ฐิตธมฺโม ให้ทุนในการสนับสนุนตลอดระยะเวลา ๒๕๔๘-๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๑๒ ปี
จึงฝากบอกญาติธรรมมา ณ โอกาสนี้ (ไม่ได้ทำกันง่ายๆ)
ตามโอกาสและเวลา บุญก็จะช่วย

๑. ผู้ด้อยโอกาส เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
๒. เพื่อความเป็นมงคล ตรงกับพหูสูตรที่ พาหุสัจจัญจะ (เป็นพหูสูต)
๓. เพื่อเพิ่มโอกาส สร้างอาชีพ
๔. เพื่ออนาคตที่ดีของประชากรโลก
๕. เพื่อความหวังของน้องๆ

บาลี: พาหุสจฺจญฺจ (พาหุสัจจัญจะ)
พหู แปลว่ามาก สูต แปลว่าความเป็นผู้ได้สดับตรับฟัง ดังนั้นพหูสูต จึงหมายถึงความเป็นผู้รู้ ได้สดับตรับฟังมาก หรือความเป็นผู้คงแก่เรียน พหูสูตเป็นมงคล เพราะการฟังมาก (ในที่นี้รวมถึงผู้ที่รู้จากการอ่านด้วย) ย่อมเพิ่มวุฒิปัญญา เชาวน์ และไหวพริบ นำความรู้ที่ได้ยินได้ฟัง ได้อ่าน ไปปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือตนเองหรือคนอื่นได้มาก และเป็นช่องทางนำความเจริญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตน ไม่มีใครแย่งชิงได้ เป็นสหชาติปัญญา
แล้วก็จะย้อนกับไปในสิ่งที่ญาติธรรม ในความเป็นพหุสูตรเช่นกัน
แจ้งการโอนเงิน ขอใบอนุโมทนา ลดหย่อยภาษีได้ตามกฏหมายผู้เขียนพระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก (วรรธน์นศรี)
พระวิปัสสนาจารย์ สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๗ วัดสพานสูง

(ศิษย์ประจำสำนักที่เคยได้รับทุนเรียนปริญญาโท วิปัสสนาภาวนา) 
รับปริญญาวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคมนี้ 
ถ้ามีโอกาสได้รับทุนก็จะเรียนต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ดร.ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...