วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เชิญร่วมทอดกฐิน 19 ตุลาคม 2562

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
วันเสาร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๖๒  
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สำนักสงฆ์ดอนรัง 
ต.หนองกะท้าว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก ๖๕๑๒๐
เพื่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรม เสนาสนะ และทำนุบำรุง 
ให้คงทนถาวร
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้สาธุชนจงประสบมีแต่ความสุข มนุษย์สมบัติ สวรรคสมบัติ พระนิพานสมบัติ มีความเจริญด้วยธรรมะ ๔ ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการ มีความมั่นคงในชีวิต เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เทอญ
*** ประธานกรรมการอุปถัมภ์ ***
พระครูวินัยธรณรงค์พร วุฑฺฒิโช,  พระครูบวรสาธุวัตร 
พระไพโรจน์ ปวโร,  พระอธิการศรันกร ปยุตฺโต
*** ประธานฝ่ายสงฆ์ ***
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก  (095-569 -6448)
พระจิรวัฒน์ อตฺตทนฺโต (087-091-0977)
พระศุภฤกษ์ ปภากโร  (064-337-0700)
พระผ่อน โชติธมฺโม  พระวินัย ผาสุกโก พระชาลี อภิวโร 
พระมหาพัฒน์ วิวฑฺฒโน  พระอุทัย โชติโก
ประธานฝ่ายฆารวาส
วัดสพานสูง
คุณอนันต์ สำลี่ม่วง
คุณพรมงคล ฉันท์รัตนโยธิน
คุณบังอร เขียนชัยภูมิ
คุณกฤษดา บุญตา
คุณธะนุสย์ ด.ญ.มินตา เนียมไธสงและครอบครัว
คุณเพ็ญสินี  อภิสมย์กร
**ประธานกรรมการวัดสพานสูง
(โยมปราณี)
คุณสุชิน แย้มบุญ
รองประธานกรรมการ
คุณอนันต์ คุณเยาว์นุมาส
กลัดทองและครอบครัว
คุณธงชัย อภิรักษ์ธนสิน
คุณยุพาวดี อภิรักษ์ธนสิน
กรรมการ
คุณพีรยุทธ กลัดทอง
คุณนรารัตน์ กลัดทอง
คุณชุบ แย้มบุญ
คุณพยอม แย้มบุญ
คุณบัญยัติ แย้มบุญ
คุณสุพจน์-คุณผุสดี มะโนวรรณ์
ด.ญ.ภคมน ด.ช.ชัยพัทธ์ มะโนวรรณ์
คุณพรชัย แย้มบุญและครอบครัว
คุณบุรัสกร เกิดเจริญ
และครอบครัว
คุณบุษบง แสงสว่าง
คุณชม เดชใด
คุณสุชาติ ตรีเฆม
คุณปราณี ตรีเมฆ
คุณมนตรา ตรีเมฆ
คุณพัทยา เพ็ชรเอี่ยม
คุณมัชฌิมา เพ็ชรเอี่ยม
คุณจิรพันธ เพ็ชรเอี่ยม
คุณป้ามา สุดรุ่ง
คุณกฤษฏิ์พนธ์ อภิสมย์กร
คุณพันธ์ุทิพา อภิสมย์กร
คุณปวีณรัตน์ อภิสมย์กร
คุณวณัฐพงษ์ อภิสมย์กร
คุณสุทธิพจน์ อภิสมย์กร
คุณบุญเชิด-คุณวารณี-คุรขจรศักดิ์-ด.ช.ประภากร แย้มบุญ
แม่ชีบุญส่ง เอี่ยมโสด
แม่ชีลำเจียก เกตุราย
คุณเฉลิม-คุณชด อุ่นจันทร์
คุณสอน-คุณรัตนา-คุณนพพร บุญชู
คุณบุญเนตร-คุณสำรวย นุชน้อย
คุณทัศนีย์ ขำใบ
คุณอำ ภู่สมใจ
คุณเชี้ยน-คุณทองสุข รักขล
คุณม้วน-คุณสวง เดชใด
คุณแหร่ม-คุณทองคำ ภู่สมใจ
คุณแต้ม แสงสาง
คุณบุญชู แดงสังวาลย์
คุณชม โตทรัพย์
คุณสารภี ทางโต๊ะ
คุณสมคิด-คุณนิตยา สุขเกษม
คุณมาลัย กิจสมใจ
อบต.ประเสริฐ ครุธสว่าง
อาจารย์ดวงพร ครุธสว่าง
คุณกริช-คุณประจวบ เย็นมี
คุณจงดี-คุณสรีรัตน์ แสงสาง
คุณสมจิตร สีม่วง
คุณจ๊ะ-คุณอ้วน เดชใด
คุณชาญชัย-คุณอภิรดี เกษแก้ว
คุณชาญศักดิ์-เดชใด
คุณสำราญ-คุณนฤมล เย็นมี
สำเนียง-คุณเพ็ญศรี ตะนัยศณี
คุณวิบูลย์-คุณกุสน นราสดใส
คุณประสิทธิ์-คุณสุภาพ ขำใบ
คุณสายชล-คุณอนงค์ ทิมน้อย
คุณยศนนท์ อยู่วังแก้ว
คุณช้อย-คุณสุวรรณ เดชใด
คุณสุชาติ-คุณส้ม เดชใด
คุณพิเชิษฐ-คุณฉลวย เดชใด
คุณสมจิต อยู่วังแก้ว
คุณลม่อม-คุณทับทิม สุขจีน
คุณคุณบุญมี-คุณประทุม สุขจีน
คุณงั่งเกียว แสงสว่าง
คุณพริ้ง แสงสว่าง
คุณเฉลิม ถึงเถิด-คุณสำราญ ต่ายทอง
ผ็ใหญ่ยศพนธ์ กลิ่นไกลและครอบครัว
คุณบุญมี-คุณลั่นทม บางจริง
คุณสวิง เล็กสาด
***สายพระศุภกฤษ์ (กรุงเทพมหานคร)
ประธานกรรมการ
นพ.พงษ์ทิพย์-กรวิกา วีระวานิช
คุณธัชภูมิ พิมพ์โคตร
คุณแม่วันทิพย์ ทรัพย์สมบูรณ์
คุณเพิน บูรณ์เจริญ และครอบครัว
รองประธานกรรมการ
คุณพรชัย สกุลคุณากรและครอบครัว
คุณทรงพร ฟองไข่มุกข
คุณณชนินทร์ จันทร์วิทยานุชิตและครอบครัว
คุณอาภัสศรี ศรีพะเนินและครอบครัว
คุณทรงพร. ฟองไข่มุกและครอบครัว
คุณเรณู สังข์พญา
คุณแววตา รัฐนิติสกุล
คุณอารียา อัลโอธมาน
คุณสรรเสริญ เลิศบุญสุภา และครอบครัว
คุณสุรัฐกรณ์ ทรัยพ์สมบูร์
คุณพิมพ์นภา ทรัพย์สมบูรณ์
ครอบครัว กนกพัฒนากิจ
คุณ ทีรวัตร คุณ อัจฉราภรณ์ ฤทธิ์ตะเกตุ
คุณออมสิน จอมวันและครอบครับ
คุณแดงสะอาด และครอบครัว
กรรมการ
คุณนูรียะห์ ทองประเสริฐ
คุณสหภูมิและอริน ฟองไข่มุกข
คุณณัฐชานันท์ ธนาเศรศฐ์ทวี
คุณสมพร บุญเจริญ
คุณวันเพ็ญ สวยรูป
คุณปอย โคนอำคา
คุณบรรเจิด พิมพ์โคตร
คุณรุ่งนภา สิงห์ศร
ด.ญ. สุปรียา พิมพ์โคตร
ด.ญ. ไอยดา พิมพ์โคตร
คุณวุฒิไกร เดชบุญ
นางบุญศรี  เมี้ยนมนัส
นางศิริมา ศิริเวชกุล
คุณเสรี บูรณ์เจริญ
****สายระยอง และนครปฐม
ประธานกรรมการ
คุณแม่ระเบียบ บุญก่อเกื้อ
พร้อมบุตร-ธิดา
กรรมการ
คุณบัณชร-คุณอุบล นาคใหญ่
คุณชลลดา-คุณบุญฤทธิ์ นาคใหญ่
คุณกนกวรรณ นาคใหญ่ 
คุณสะไบ ขันติกุล พร้อมบุตร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...