วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปฏิบัติธรรมวันพระ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐


สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๗ นนทบุรี
วัดสพานสูง วิปัสสนาภาวนา
โดยพระวิปัสสนาจารย์ รุ่น ๑๐
บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
สติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล กราบนมัสการองค์ดาไลลามะ ทิเบต

๑๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลักสูตร ป.เอก  สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา รุ่นที่ ๗  คุณะมนุษยศาสตร มจร  พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ต่าง...